Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

THE CHARGES OF FREE-MASONExtracted from ancient records of Lodges beyond sea an of those in England, Scotland and Ireland for the Use of the Lodges in London.
Τα αρχαία Καθήκοντα.

Τα αρχαία καθήκοντα των ελευθέρων και αποδεδειγμένων Τεκτόνων, συλλεγέντα εκ παλαιών εγγράφων τη διαταγή του Μεγ. Διδ. Δουκός του Μονταγκιού. Εκγριθέντα υό της Μεγάλης Στοάς προς εκτύπωσιν εις την πρώτην έκδοσιν του βιβλίου των Συνταγμάτων τη 25 Μαρτίου 1722. Να αναγιγνωσκονται κατά την εισδοχή νεών αδελφών και οταν ο διδάσκαλος διατάξη τούτο:
Ι. Περί θεού και θρησκείας.
ΙΙ Περί της πολιτικής αρχής (εξουσίας) της ανώτατης και της υφισταμένης
ΙΙΙ Περί των στοών
IV Περί των Διδασκάλων, Εποπτών, Εταίρων και Μαθητών
V  Περί της συμπεριφοράς της συντεχνίας κατά την εργασίαν
VI Περί της συμπεριφοράς:
1, κατά το άνοιγμα της στοάς
2. κατά το κλείσιμο της στοάς και όταν οι αδελφοί δεν διελύθησαν ακόμη
3. κατά την έξω της στοάς συνάντησιν των αδελφών, άνευ της παρουσίας ξένων
4. παρουσία ξένων, μη Τεκτόνων
5 εις την οικεία των και εις την γειτονιά των
6 έναντι ξένου αδελφού

Κεφάλαιον 1

Περί Θεού και θρησκείας.

" Ο τέκτων είναι δεσμευμένος υπό του επαγγέλματός του να υπακούη εις τον ηθικόν νόμον, και, εάν, κατανοή ορθώς την τέχνην του, δεν θα είναι ούτε μωρός αθεϊστής, ούτε άθρησκος ελευθεριάζων.
Αλλ΄ αν και κατά τους παλαιούς χρόνους οι Τέκτονες εκάστης χώρας ήσαν υποχρεωμένοι να ανήκουν εις την εκάστοτε θρησκείαν της χώρας των ή του έθνους των, σήμερον εν τούτοις θεωρείται καλόν να υποχρεώνονται να ανήκουν εις την θρησκείανκ, εις την οποίαν όλοι οι άνθρωποι συμφωνούν και να αφίνουν εις έκαστον να έχη την ιδίαν γνώμην, δηλαδή, πρέπει να είναι καλοί και αληθείς άνθρωποι, έντιμοι και δίκαιοι, έστω και αν αλλέως θέλουν να διαφέρουν κατά τας θρησκευτικάς των αιρέσεις κα γνώμας πίστεως. Δι' αυτού ο Τεκτονισμός καθίσταται κέντρον της ενώσεως και μέσον προς σύμπηξιν πιστής φιλίας μεταξύ προσώπων, τα οποία αλλέως θα έπρεπε να παραμένουν μονίμως μακράν αλλήλων. 

συνεχίζεται .....