Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

THE CHARGES OF FREE-MASON 4
Κεφάλαιον IV
Περί των Διδασκάλων, Εποπτών, Εταίρων και Μαθητών
Πάσα προτιμήσις μεταξύ των Τεκτόνων στηρίζεται μόνο επί της πραγματικής αξίας και της προσωπικής αξιότητος ούτω δε και οι κύριοι της οικοδομής εξυπηρετούνται καλώς, και οι αδελφοί δεν καταισχύνονται και η Βασιλική Τέχνη δεν περιπίπτει εις καταφρόνησιν
             Ως εκ τούτου ουδείς Διδάσκαλος ή Επόπτης εκλέγεται λόγω ηλικίας, αλλά λόγω της αξίας του. Εναι αδύνατον να εκφρασθή γραπτώς τούτο. Εκαστος αδελφός πρέπει να ευρίσκεται εις την θέσιν του και να εκμανθάνη αυτά τα πράγματα κατά τον ιδιάζοντα εις την αδελφότητα τρόπο.
            Μόνον τούτο δύνανται η υποψήφιοι να γνωρίζουν, οτι είς ουδένα Διδάσκαλον επιτρέπεται αν δεχθή μαθητή τίνα, αν ούτος δεν έχει ικανήν εργασίαν δι’ αυτόν και αν ο υποψήφιος δεν είναι τέλειος νέος, άνευ σωματικών ελλείψεων και ελαττωμάτων, τα οποία θα ηδύναντο να καταστήσουν αυτόν ανίκανον να εκμάθη την τέχνην, να υπηρετεί τον διδασκαλόν του και να γίνη αδελφός και εν καταλλήλω χρόνο Εταίρος, αφού υπηρετήση καθ΄όλον τον αριθμόν των ετών, τα οποία προσδιορίζει το σύστημα της χωρας του. Και ότι ούτος πρέπει να είναι γεννημένος εκ τιμίων γονέων, ινα δυνηθή να τύχη της τιμής, αν κατά τ’ άλλα είναι προς τούτο άξιος, να γίνη Επόπτης και μετά ταύτα Δ ιδάσκαλος της Στοάς, κατόπιν Μέγας Επόπτης και τέλος, σύμφωνα με την αξία του, Μέγας Διδάσκαλος όλων των Στοών.
            Ουδείς αδελφός δύναται  να γίνη Επόπτης, αν δεν εγένετο πρότερον Εταίρος, ούτε Διδάσκαλος, αν δεν υπηρέτησεν ως επόπτης, ούτε Μέγας Επόπτης, αν δεν υπήρξε Διδάσκαλος Στοάς τινός, ούτε Μέγας Διδάσκαλος αν δεν υπήρξε προ της εκλογής Εταίρος. Ο τελευταίος πρέπει επίσης να είναι εκι της υψηλής αριστοκρατίας ή καλής ανατροφής, με λεπτούς τρόπους ανήρ καλής τάξεως, διακεκριμμένος, πεπαιδευμένος, έμπειρος της τέχνης, αρχιτέκτων ή αλλεώς καλλιτέχνης, καταγόμενος εκ χρηστών γονέων, και προς τούτοις να έχη ιδιαιτέρως μεγάλην αξίαν, κατά την γνώμην των Στοών. Ινα όμως ούτος δύναται να διαχειρίζηται τα του αξιώματός του καλλίτερον, ευκολώτερον και τιμητικώς, έχει το δικαίωμα και την εξουσία να εκλέγη  ίδιον πληρεξούσιον αντιπρόσωπον του Μέγαν Διδάσκαλον, ο οποίος πρέπει να υπήρξε Διδάσκαλος Στοάς τινός (-Σεβάσμιος) και κατέχει το προνόμιον του να εκτελή κάθε πράξιν της αρμοδιότητός τού προϊσταμένου του Μεγάλου Διδασκάλου, όταν ούτος δεν παρευρίσκηται ο ίδιος ή γραπτώς εξουσιοδοτή προς τούτον αυτόν. Εις τους ανώτατους αρχηγούς και προϊσταμένους της αρχαίας Στοάς οφείλεται εκ μέρους όλων των αδελφών υπακοή μετα μετριφροσύνης, σεβασμού, αγάπης και προθυμίας κατά την διαχείρισιν των ορισμένων αξιωμάτων των, συμφώνως προς τα αρχαία καθήκοντα και διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V
Περί της συμπεριφοράς της συντεχνίας κατά την εργασίαν

Ολοι οι Τέκτονες οφείλουν να εργάζονται καλώς κατά τας εργασίμους ημέρας δια να δύνανται να ζώσιν εντίμως κατά τας ημέρας των εορτών. Επίσης οφείλουν να φυλάσσουν τα δια των νόμων της χώρας διατεταγμένας ή τας εκ παραδόσεως καθιερωμένας ώρας εργασίας.
            Ο πλέον έμπειρος εκ των Εταίρων της συντεχνίας πρέπει να εκλεγή και ορισθή ως Διδάσκαλος ή Ανώτερος Επόπτης του  έργου της οικοδομής και κατόπιν να ονομασθή Διδάσκαλος υπ’ εκείνων, οι οποίοι εργάζονται υπ’ αυτόν. Οι εταίροι της συντεχνίας πρέπει να μην αποτειμώνται προς αλλήλους με προσβλητικά ονόματα αλλά να αλληλαποκαλώνται αδελφοί και εταίροι και να συμπεριφέρωνται ευγενώς εντός και εκτός της Στοάς.
            Ο Διδάσκαλος, ο οποίος έχει συνείδησιν της τεχνικής επιδεξιότητός του, οφείλει να αναλαμβάνη την εργασίαν από τους κυρίους της οικοδομής όσον ευθηνά είναι δυνατόν και να διαχειρίζηται εντίμως την ιδιοκτησίαν των, ως αν αύτη ήτν ιδική του, και εις ουδένα αδελφόν ή μαθητήν να δίδη μισθόν μεγαλείτερον εκείνου, του οποίου είναι πραγματικώς άξιος.
            Αμφότεροι, ο Διδάσκαλος και ο ιΤέκτονες, οι λαμβάνοντες δικαίαν μισθοδοσίαν πρέπει να είναι πιστοί εις τον κύριον της οικοδομής και να τελειώνουν εντίμως την εργασίαν των, δυνάμενοι να εκμισθώνωνται προς τούτο είτε κατ’ αποκοπήν είτε επι ημερομισθίω επίσης οφείλουν να μην αναλαμβάνουν έναντι κατ’ αποκοπήν αμοιβής εργασίαν τινά, δια την οποίαν η επι ημερομισθίων ανάληψις είναι πατροπαράδοτος συνήθεια.
            Ουδείς πρέπει να ζηλεύη την ευημερίαν του αδελφού του, να εκτοπίζη ή και να εκδιώκη αυτόν από το οικοδομικόν του έργον αν ούτος έχη την ικανότητα να τελειώση έργον άλλου κατά τοιούτον τρόπον προς το συμφέρον  του κυρίου της οικοδομής, παρ’ εκείνος, ο οποίος γνωρίζει τελειώς τα σχέδια και τα σχεδιαγραφήματα ταύτης, εκείνος δηλ. ο οποίος ήρχισε το έργον.
            Αν εταιρός τις της συντεχνίας εκλεγή επόπτης του έργου υπό τον Διδάσκαλον, πρέπει να είναι πιστός εις τον Διδάσκαλον και εις τους Εταίρους, να εξασκή επιμελή επίβλεψιν επί του έργου κατά την απουσία του Διδασκάλου προς όφελος του κυρίου της οικοδομής και οι αδελφοί του οφείλουν να πειθαρχούν αυτώ.
            Ολοι οι διορισμένοι τέκτονες οφείλουν να λαμβάνουν τον μισθόν των μετά προθυμίας άνευ γογγισμών και στάσεων και να μην εγκαταλείπουν τον Διδάσκαλον προς της αποπερατώσεως του έργου.
            Νεώτερός τις αδελφός οφείλει να εκπαιδευθή εις την εργασίαν, ίνα μην καταστρέφει ελλείψει κρίσεως τα υλικά και δυνηθή ούτω πως να αυξήση και εξακολουθήση την αγάπην προς την εργασία του.
            Ολα τα εργαλείακ των οποίων γίνεται χρήσις κατά την εργασίαν, πρέπει να είναι εγκεκριμμένα ύπο της Μεγάλης Στοάς.
            Ουδείς εργάτης πρέπει να τοποθετηθεί εις την καθ’ αυτόν εργασίαν του Τεκτονισμού, επίσης οι Ελευθεροτέκτονες οφείλουν να μην εργάζονται άνευ επειγούσης ανάγκης μετά τεχνιτών μη ελευθέρων, ούτε να εκπαιδεύουν έργατας και μη παραδεδεγμένους Τέκτονας, ώς θα εξεπαίδευον αδελφόν ή εταίρον τινά.