Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

THE CHARGES OF FREE-MASON 2Κεφάλαιο ΙΙ
Περί των στοών

Μία στοά είναι τόπος που συναθροίζονται και εργάζονται τέκτονες. Εκ τούτου μία τοιάυτη συνέλευσις η προσηκόντως ιδρυμένη εταιρεία Τεκτόνων ονομάζεται Στοά, και έκαστος αδελφός πρέπει να ανήκει εις τινά Στοάν και να υπακούη εις τους ιδιαίτερους της νόμους και τας γενικάς διατάξεις.
            Η στοά είναι ή μια μεμονωμένη ή γενική, ωε τούτο δια της εν αυτή φοιτήσεως ή δια των κατωτέρω επομένων διατάξεων της γενικής ή Μεγαλης στοάς καταφαίνεται σαφέστερον.
            Κατά τους παλαιούς χρόνους ουδείς διδάσκαλος ή εταίρος επετρέπετο να λείψη από την Στοάν ιδία αν προειδοποιείτο προς τούτο χωρίς να υπόκηται εις αυστηράν τιμωρίαν. Απηλάσσετο αυτής αν ο Διδάσκαλος ή οι Επόπται επείθοντο, οτι μεγάλη ανάγκη ημπόδισεν αυτόν να προσέλθη εις τα εργασίας της Στοάς του.
            Εκείνοι, οι οποίοι εγίνοντο δεκτοί ως μέλη Στοάς τινός, έπρεπε να είναι καλοί, ειλικρινείς, ελεύθεροι την καταγωγή, άνδρες,, ωρίμου και φρονίμου ηλικίας και καλής φήμης και ουχί δουλοπάροικοι η γυναίκες ανήθικοι η άσεμνοι άνθρωποι.