Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

THE CHARGES OF FREE-MASON 3ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ

Περί της πολιτικής αρχής (εξουσίας) της ανωτάτης και της υφισταμένης

«Ο Τέκτων είναι ειρηνικός υπήκοος της πολιτικής εξουσίας, όπου κατοικεί και εργάζεται, και ουδέποτε πρέπει να συμμετέχει στάσεως η συνωμοσίας εναντίον της γαλήνης και της ευημερίας του έθνους, ούτε να συμπεριφερθή προς τα κατωτέρας του αρχάς κατά παράβασιν των καθηκόντων του.
            Διότι όπως πόλεμος, χύσιμον αίματος και ταραχαί υπήρξαν πάντοτε επιζήμιοι εις τον Τεκτονισμόν, ούτω βασιλείς και πρίγκηπες έντεινον έκπαλαι πολύ εις το να εγκαρδιώνουν τους συντέχνους λόγω του ειρηνικού χαρακτήρος των και της πιστεώς των, αναιρούντες ούτω εμπράκτως την δυσφήμησιν των αντιπάλων των και προάγοντες την δόξαν της αδελφότητος, ή οποία ήκμαζε πάντοτε εις ειρηνικάς εποχάς.
            Ως εκ τούτου αν αδελφός τις στασιάση κατά του κράτους του, πρέπει να μην ενισχυθή εις την συνωμοσίαν του, αν και είναι άξιος της ευσπλαχνίας ως ατυχής άνθρωπος, μάλιστα δε, αν δεν κατηγορήται δια άλλο τι έγκλημα, η αδελφότης δύναται να μην εκδιώξη αυτόν της Στοάς και η διαγωγή του να παραμείνη αβλαβής δι’ αυτήν, αν και η πιστή αδελφότης οφείλει να αποδοκιμάση την ανταρσίαν του, μή επιτρεπομένου αυτή να δώση εις την υπάρχουσαν κυβέρνησην ούτε πρόφασιν ούτε αφορμήν τίνα προς πολιτική ζυλοτυπίαν.